Algemene Voorwaarden

VAN:
Loodgietersbedrijf Jongen
Cornelis Roosstraat 15
1035 XK Amsterdam

hierna te noemen: Loodgietersbedrijf Jongen

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Loodgietersbedrijf Jongen: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van Loodgietersbedrijf Jongen

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Loodgietersbedrijf Jongen en een opdrachtgever waarop Loodgietersbedrijf Jongen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Loodgietersbedrijf Jongen , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop− of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Loodgietersbedrijf Jongen en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Loodgietersbedrijf Jongen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Loodgietersbedrijf Jongen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW,
tenzij anders aangegeven.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Loodgietersbedrijf Jongen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Loodgietersbedrijf Jongen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Loodgietersbedrijf Jongen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Loodgietersbedrijf Jongen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Loodgietersbedrijf Jongen zijn verstrekt, heeft Loodgietersbedrijf Jongen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4. Loodgietersbedrijf Jongen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Loodgietersbedrijf Jongen is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Loodgietersbedrijf Jongen kenbaar behoorde te zijn.

5. Opdrachtgever vrijwaart Loodgietersbedrijf Jongen voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever
toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Loodgietersbedrijf Jongen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Loodgietersbedrijf Jongen de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal Loodgietersbedrijf Jongen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.
Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Loodgietersbedrijf Jongen en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Loodgietersbedrijf Jongen derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 7 Vergoeding

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen.

2. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Loodgietersbedrijf Jongen, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. De vergoeding en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4. Indien Loodgietersbedrijf Jongen met de opdrachtgever een vaste vergoeding of uurtarief overeenkomt, is Loodgietersbedrijf Jongen niettemin gerechtigd tot verhoging van deze vergoeding of tarief.

5. Loodgietersbedrijf Jongen is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Loodgietersbedrijf Jongen kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. materialen aanmerkelijk zijn gestegen.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Tevens zijn de incasso kosten voor de opdrachtgever.

3. In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Loodgietersbedrijf Jongen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Loodgietersbedrijf Jongen heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Loodgietersbedrijf Jongen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Loodgietersbedrijf Jongen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Loodgietersbedrijf Jongen geleverde zaken, blijven eigendom van Loodgietersbedrijf Jongen totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Loodgietersbedrijf Jongen gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Loodgietersbedrijf Jongen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 10 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, schriftelijk te worden gemeld aan Loodgietersbedrijf Jongen.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Loodgietersbedrijf Jongen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is
geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Loodgietersbedrijf Jongen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 11 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Loodgietersbedrijf Jongen, zal Loodgietersbedrijf Jongen in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Loodgietersbedrijf Jongen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst Loodgietersbedrijf Jongen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Loodgietersbedrijf Jongen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Loodgietersbedrijf Jongen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Loodgietersbedrijf Jongen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Arend Beijer Service behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Loodgietersbedrijf Jongen aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Loodgietersbedrijf Jongen het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Indien Loodgietersbedrijf Jongen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien Loodgietersbedrijf Jongen aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het faktuurbedrag.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Loodgietersbedrijf Jongen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Loodgietersbedrijf Jongen toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Loodgietersbedrijf Jongen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Loodgietersbedrijf Jongen of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Loodgietersbedrijf Jongen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Loodgietersbedrijf Jongen niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 16 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Loodgietersbedrijf Jongen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Loodgietersbedrijf Jongen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Loodgietersbedrijf Jongen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34287817.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Datum; 21-01-2008